Категории раздела
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи

Звіт директора ДНЗ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ” Потєряєва І.Л. (частина ІІ)

ІІ. Створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників.

 

2.1. Виконання заходів з комплексно-методичного забезпечення професії.

Ліцей має сьогодні солідну матеріально-технічну базу, що дає можливість організувати навчально-виховний процес на високому рівні.

У структурних підрозділах Мелітопольського залізничного вузла обладнані лабораторії електровозного, тепловозного, вагонного господарств, експлуатації локомотивів.

Постійно проводиться оснащення навчальних кабінетів, лабораторій, навчально-виробничих майстерень комп’ютерною технікою, сучаним обладнанням та матеріалами для здійснення навчального процесу на належному рівні. Створені майстерні електрозварників, газозварників, комп’ютерна лабораторія професійної підготовки. Ремонт кабінетів електротехнічних дисциплін, будови та ремонту вагонів, будови та ремонту електровозів, будови та ремонту тепловозів, лабораторії станційних професій. Оновлено освітлення в слюсарних майстернях, замінені вікна у навчальних кабінетах. Проведена реконструкція електротехнічної майстерні. Ведеться робота творчих груп по створенню електронних посібників, навчальних фільмів з професійної підготовки.

2.2. Додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання.

Розробка та перегляд інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності згідно вимог чинного законодавства. Контроль за проведенням інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Контроль  паспортів навчальних кабінетів та навчально-виробничих майстерень. Щороку затверджується «Акт готовності» навчального закладу до нового навчального року. Контроль наявності засобів індивідуального захисту та їх використання на уроках виробничого навчання.

2.3.  Система оцінки роботи майстрів виробничого навчання.

Розроблено критерії оцінювання роботи підпорядкованих працівників. Наради з викладачами професійно-теоретичної підготовки і майстрами виробничого навчання щотижня. Проведення школи молодого майстра виробничого навчання, відвідування уроків, участь у роботі методичних комісій, участь у підготовці семінарів, що проводяться на базі навчального закладу, надання методичної допомоги підпорядкованим працівникам.

3. Виконання державного замовлення та договірних зобов'язань щодо підготвки кваліфікованих робітників для потреб господарства

На 01.04.2014 року контингент учнів і слухачів складає 489 учня, з них 404 учня – підготовка за бюджетні кошти і 85 учнів – госпрозрахункова підготовка.

У 2009 році  контингент складав 662 учня. Порівняно з 2009 роком контингент зменшився на 173 учня. Зменшення контингенту обумовлюється демографічною ситуацією в країні та зменшенням заявок на прийом від замовника кадрів Придніпровської залізниці.

Аналіз контингенту учнів.

рік

контингент

2009

662

2010

605

2011

706

2012

447

2013

560

2014

489

Виконання плану набору. 

План набору.

роки

План набору

фактично

Виконання плану, %

2009

120

140

116

2010

150

176

117

2011

150

150

100

2012

120

120

100

2013

125

79

63

2014

 

 

 

Формування обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ» здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 року № 306. Педагогічний колектив ліцею самостійно вивчає потреби місцевих ринків праці шляхом укладання угод із замовниками робітничих кадрів, формує пропозиції шодо обсягів державного замовлення, які після їх розгляду та проведення спеціально створеною комісією співбесід з керівниками навчальних груп, узагальнюються і подаються до Міністерства освіти і науки України. Вказаний механізм забезпечує безпосередню участь у формуванні державного замовлення на підготовку робітничих кадрів як навчальних закладів, так і роботодавців та повністю враховує потреби регіонального ринку праці.

Працевлаштування 2009 – 2014 роки

показники

2009

2010

2011

2012

2013

Випуск всього

 

 

93

138

128

Працевлаштовано

 

 

74

95

70

Направлені на навчання

 

 

4

16

17

Призов на військову службу

 

 

11

22

33

Непрацевлаштовано

 

 

4

5

8

Декретна відпустка

 

 

-

2

7

Зміна місця проживання

 

 

4

3

-

Хвороба

 

 

-

-

1

Відсоток працевлаштованих учнів з числа випускників

 

 

79,6

68,8

54,7

Спільні заходи за участю роботодавців: екскурсії до структурних підрозділів Придніпровської залізниці, ТОВ «Електропривід», ПАТ – «ЗАЗ» ВП «Мелітопольський моторний завод», ВАТ «Запоріжжяобленерго». Учні навчального закладу брали участь у спортивних змаганнях в структурних підрозділах Придніпровської залізниці; виступи духового оркестру, театру «МасКа» на підприємствах, робота волонтерського руху.

У зв’язку з об’єктивними причинами (процес реструктуризації залізниці) працевлаштування випускників стало більш проблематичним. Шляхи покращення ситуації: ліцензування нових професій, налагодження нових зв’язків з підприємствами-замовниками  кадрів, підвищення якості підготовки випускників, які будуть конкурентно спроможні на ринку праці.

ІV. Створення необхідних умов для творчості педагогічних працівників, учнів і слухачів, для використання і впровадження ними прогресивних  форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експерементів.

Для підвищення методичного рівня майстрів виробничого навчання придбано навчальну літературу «Організація роботи майстра виробничого навчання».

Вся навчальна та навчально-методична робота в закладі спрямована на вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчого потенціалу викладачів, майстрів виробничого навчання, підготовку їх до вироблення оптимальних методик навчання та виховання ліцеїстів.

Науково-методична робота ведеться на основі диференційованого підходу до різних категорій працівників з урахуванням педагогічного досвіду, наслідків фахової атестації, результатів педагогічної діагностики.

Зміст і завдання навчально-методичної роботи знаходять відображення в розв’язанні дидактичних, психолого-педагогічних проблем, в освоєнні і популяризації нових педагогічних технологій, в основі методичної роботи у відповідності із завданнями розвитку національної школи України.

У проведенні методичних заходів мають місце як традиційні форми (лекції, конференції, співбесіди), так і активні («круглі столи», ділові і рольові ігри, педагогічні практикуми).

Методична робота в ліцеї проводиться згідно Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затвердженого наказом МОН України № 582 від 12.12.2000 року і спрямована на роботу над методичною темою: «Запровадження у навчально-виробничий процес педагогіки толерантності як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного громадянського суспільства з використанням інноваційних технологій».

З метою вивчення теоретичних питань і практичного досвіду педагогічного колективу з методичної теми були проведені педагогічні читання на тему:  «Запровадження у навчально-виробничий процес педагогіки толерантності як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного громадянського суспільства з використанням інноваційних технологій».

 

В ліцеї постійно діють 8 методичних комісій (МК), які працювали над самостійно обраними темами відповідно до методичної теми ліцею та області:

- МК локомотивного господарства – «Формування толерантності як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного громадянського суспільства через впровадження концепцій: інформаційна насиченість; інноваційна технологічність; орієнтованість на особистість» (голова – Груцинова О.М.);

- МК станційного господарства – «Використання інноваційних технологій та педагогіки толерантності на уроках спеціальних дисциплін та у процесі виробничого навчання» (голова – Анохіна Н.І.);

- МК електротехнічних дисциплін – «Міжпредметні зв’язки на уроках загальноосвітніх предметів і предметів професійної підготовки учнів» (голова – Суровцев А.В.);

- МК вагонного господарства – «Використання наочності, між предметних зв’язків на уроках теоретичної і виробничої підготовки для досягнення толерантності» (голова – Солонцова О.В.);

- МК викладачів предметів гуманітарного циклу – «Формування творчих здібностей учнів і виховання толерантності в процесі використання особистісно-орієнтованих технологій на уроці» (голова – Хатунська О.Є.);

- МК викладачів предметів природничо-математичної підготовки – «Виховання толерантності на уроках природничо-математичної підготовки в процесі використання особистісно-орієнтованих технологій» (голова – Мовчан С.І.);

- МК викладачів фізичного виховання та «Захисту Вітчизни» - «Використання принципів педагогічної толерантності на уроках фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» (голова – Серебреннікова С.Я.);

- МК класних керівників – «Виховання толерантної особистості в сучасному суспільстві з використанням інноваційних засобів» (голова – Бикова О.Г.).

Основними завданнями методичної роботи цих об’єднань є:

 1. організаційно-методичне забезпечення програм навчального процесу.
 2. вдосконалення форм і методів навчання і виховання.
 3. створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій.
 4. інформаційне забезпечення педагогічних працівників.
 5. вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

Керівництво методичними об’єднаннями здійснюють досвідчені викладачі. Майстри виробничого навчання, викладачі, учні беруть участь в олімпіадах, конкурсах професійної майстерності, виставках технічної творчості та інтелектуальних іграх.

Основними завданнями методичної роботи є:

 • організаційно-методичне забезпечення програм розвитку ліцею;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвіду;
 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
 • створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 • забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників.

 

Крім того, у жовтні 2012 року за наказом директора створено творчу групу «Пошук» з метою створення електронних навчальних посібників, інтерактивних електронних курсів з предметів професійно-теоретичної підготовки для впровадження системи дистанційного навчання.

Зважаючи на різні підходи до створення дистанційних курсів і відповідно до «Концепції впровадження дистанційного навчання у ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ» методистом творчої групи «Пошук» Савченко Ю.Л. було успішно реалізовано І етап -  з'ясування ступеня готовності педагогічного і учнівського колективу до впровадження дистанційної форми навчання, що дозволило перейти до реалізації ІІ етапу – «Розробка основних інтерактивних елементів дистанційного навчання предметів професійно-теоретичної підготовки та їх апробація в очному навчанні».

Вже розроблено електронний навчальний посібник «Тепловоз 2Т3116» викладачем Залогіним О.І. (оформлене авторське право – свідоцтво про реєстрацію № 47883 від 19.02.2013 року ).

Авторський колектив педпрацівників (Залогін О.І., Клименко А.В., Савченко Ю.Л.) приймали участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013» (м. Київ) у номінації «Створення та впровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем., обладнання, для системи освіти» з інноваційною розробкою на тему: «Створення електронних навчальних посібників для вивчення будови і ремонту тепловозів та електровозів» із створеними й апробованими наступними розробками:

 • електронний навчальний посібник «Тепловоз 2Т3116», що використовується при вивченні предмета «Будова і ремонт тепловоза»;
 • Фрагменти ЕНМК, що використовуються при вивченні предмета «Будова та ремонт електровоза».

За участь у міжнародних виставках навчальний заклад вже тричі нагороджений дипломами:

 • за активну участь в інноваційній модернізації національної системи освіти (ІІ Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади – 2011»)
 • за активну роботу з модернізації системи освіти (ІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2012»)
 • за вагомий внесок у розвиток національної освіти (IV Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2013»)
 • золота медаль в номінації «Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти» (V Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2014»).

Продовжується співпраця з Козятинським МВПУЗТ, Київським, Сімферопольським вищими професійними училищами залізничного транспорту, Знаменським ПТУ в межах «Асоціації державних закладів профтехосвіти України залізничного транспорту».

Також продовжується міжнародна співпраця з УО «Брестський державний професійний ліцей залізничного транспорту» (Республіка Бєларусь ) в області освіти, навчально-методичної діяльності, культури і спорту. Програма співпраці передбачає обмін учнями й викладачами, розширення й поглиблення знань з історії та культури українського й білоруського народів, обмін досвідом виховання сучасної молоді.

Продовжує діяти угода про співпрацю з Об’єднанням шкіл ім. В.С. Реймонта в Малашевічах (Польща), мета якої – ознайомлення з умовами праці викладачів та освіти молоді в середніх школах Польщі.

Здійснюється підготовка до проходження ЗНО та вступу до ДНУЗТ ім. акад.В.Лазаряна випускників нашого ліцею (Савченко Ю.Л., Мовчан С.І., Шабанова І.В.)

У ліцеї здійснюється робота з інформаційно-методичного забезпечення. Роль центру інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу виконує бібліотека та методичний кабінет ліцею.

Із січня 2012 року ведеться робота зі створення банку інформаційних ресурсів: бази даних і знань, комп’ютерні, у тому числі мультимедіа, навчальні та контролюючі системи.  Створюється банк педагогічних програмних засобів для забезпечення освітніх проблем навчального закладу. Навчальні розробки викладачів систематизуються і зберігаються в електронному та паперовому вигляді. Створюється банк презентацій.

Життєдіяльність ліцею постійно висвітлюється у місцевій газеті і на міському радіо та телебаченні, на сторінках ліцейної газети «Обрій» (Должкова В.В.), електронної газети профтехосвіти Запорізької області «Обрій». Крім того, з 2010 року працює сайт ліцею, на якому ми висвітлюємо всі новини, що безумовно сприяє формуванню позитивного іміджу ліцею. Також друкуються статті наших працівників у журналі «Профтехосвіта».

Завдяки доступу до мережі Інтернет адміністрація ліцею, педагогічні працівники та учні мають змогу отримати додаткову інформацію як з метою використання її у навчальних цілях, так і з метою самовдосконалення при здійсненні самоосвіти.

V. Додержання умов колективного договору, статуту навчального закладу.

Колективний договір укладено згідно з чинним законодавством.

         Положення  цього Колективного договору діють  безпосередньо і є обов'язковими для дотримання адміністрацією, працівниками і  профспілковим комітетом.

         Дія Колективного договору поширюється на всіх працівників ліцею.

         У ліцеї велика увага приділяється охороні праці:

Участь у обласних конкурсах серед ПТНЗ на кращу організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності – ІІ місце (січень 2013 р.)

         Ведеться розробка та перегляд інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності згідно вимог чинного законодавства; контроль за проведенням інструктажів з охорони праці та безпеки  життеєдіяльності; контроль паспортів навчальних кабінетів та навчально-виробничих майстерень, атестація робочих місць; контроль температурного режиму, освітлення навчальних кабінетів та навчально-виробничих майстерень; щороку затверджується «Акт готовності» навчального закладу до нового навчального року; контроль наявності засобів індивідуального захисту  та їх використання  на уроках виробничого навчання.

5.1. Аналіз якісного складу педагогічних працівників, плинність кадрів

         Аналіз якісного складу педагогічних працівників показує, що:

 • за 2009 – 2014 роки збільшилась кількість працівників з вищою освітою на 6 чол., з неповною вищою  та з  професійно –технічною  освітою – на 4 чол.

Педагогічний стаж:

 • до 10 років – 14 чол. (23,7%)
 • від 10 до 20 років – 18 чол. (30,5%)
 • понад 20 років – 27 чол. (45,8%)

Це свідчить про високий рівень педагогічної майстерності та творчий потенціал  педагогічних  працівників за результатами атестації:

 • кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - 10 чол.

(17% від загальної кількості педагогічних працівників)

 • кваліфікаційна категорія  «спеціаліст І категорії» - 5 чол. (8,5%)
 • кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» - 5 чол. (8,5%)
 • педагогічне звання «викладач-методист» - 1 чол. (1,7%)
 • педагогічне звання «старший викладач» - 9 чол. (15,3%)
 • педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» - 2  чол. (3,4%)
 • педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 3 чол. (5,0%)

Майстри виробничого навчання мають такі тарифні розряди:

 • 12 –й  тарифний розряд – 5 чол., або 17,3% від загальної  кількості майстрів  виробничого навчання.
 • 11-й тарифний розряд  - 5 чол., або 17,3%
 • 10-й тарифний розряд – 6 чол., або 20,7%
 • 9-й тарифний розряд – 13 чол., або 44,7%

Плинність кадрів за три роки відсутня.

            5.2. Розроблено критерії оцінювання роботи педагогічних працівників та інших працівників ліцею за категоріями.

         Навчальне навантаження викладачів погоджується до виходу їх у відпустку, до 1 липня, повністю – пред початком навчального року.

         Відпустки надаються відповідно до Закону України «Про відпустки».  Педагогічним працівникам до відпусток надається матеріальна допомога.

         Оплата здійснюється згідно Закону України «Про оплату праці» два рази на місяць: 17 та 30 числа.

 

Притягнені до дисциплінарної відповідальності працівники:

 • 2009 рік – 6 працівників
 • 2010 – 0 працівників
 • 2011 – 7 працівників
 • 2012 – 2 працівники
 • 2013 – 2 працівники

VІ. Фінансово-господарська діяльність

Планова ревізія фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2007 по 01.07.2009 р. здійснена КРУ в м. Мелітополі та Мелітопольському районі. Порушення, виявлені в ході ревізії,  усунено в повному обсязі.

Стан фінансової діяльності ліцею:

спеціальний фонд

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

отримані доходи

1034812,58

1136959,19

1013525,80

723527,59

плата за послуги що надається  згідно з функціональними повноваженнями

77448,18

784464,53

623044,62

 

564377,27

господарська або виробнича діяльність

139558,49

231679,94

258928,81

42506,34

оренда

4601,66

5721,20

11094,09

11424,48

надходження від реалізації майна

116634,25

112730,82

120263,28

105219,50

благодійні внескі

116634,25

115730,12

120063,28

105219,50

видатки

961467,74

1142938,86

1057585,79

669527,19

поточні

923493,74

1100297,07

1035112,79

652030,19

капітальні

37974,00

42641,79

22473,00

17497,00

інші видатки

-

-

-

420,00

фінансовий  результат

( +; -)

201166,07

195186,40

151126,41

204706,81

 

Кредиторка

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

бюджет

-

-

18096,41

13619,44

спеціальний фонд

4724,97

28204,11

46953,61

105842,52

VІІ. Основні завдання, що стоять перед колективом ліцею у 2014 – 2019 році:

         1. Довести контингент учнів до 500 осіб шляхом ліцензування нових інтегрованих  (збільшення) професій, необхідних для регіонального ринку праці.

         2. Створити матеріально-технічну базу для цих професій.

         3. Використання нових технологій з метою економії паливно-енергетичних ресурсів.

         4. Використання багатоканального фінансування ліцею за рахунок державного та регіонального бюджету.

         5. Використовувати інноваційні технології (інтернет-портали, платформи, навчальні програми) для перепідготовки, курсової підготовки та підвищення кваліфікації.

 

 

 

Директор

ДНЗ «Мелітопольський ПЛЗТ»                                           І.Л.Потєряєв

Категория: Мои статьи | Добавил: МПЛЗТ (20.05.2014)
Просмотров: 459 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Copyright MPLZT© 2018